"For upgrading infrastructure, AutoDCR application will not be available from 1900 Hours on 18/02/2017 till 1900 Hours on 21/02/2017. Inconvenience is regretted."
"The SRM e-tendering will not be available to MCGM users from 9:00 P.M. to 7 A.M." **
  नागरी सेवा  
 
 
 
बृ.मुं.म.न.पा.च्या नवीन संकेतस्थळामध्ये स्वागत.

बृ.मुं.म.न.पा.च्या विविध खात्यामध्ये पारदर्शकता आणि सुरळीत सहकार्य यावे या उद्देशाने बृ.मुं.म.न.पा.ने नागरिकांच्या फायद्याकरिता ई-गव्हर्नन्सचा स्वीकार केला असून या नागरी संकेतस्थळामार्फत अत्यआवशक सेवा देण्यात आल्या आहेत. हे संकेतस्थळ शहराच्या प्रत्येक बाबींबाबत माहिती, त्यांची कार्यपध्दती आणि जन्म/मृत्यु दाखला, तक्रारींची नोंदणी, इ. यासारख्या नागरी सेवा माहिती देते

प्राथमिकपणे ज्या सेवाना कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही अशा सेवा या संकेतस्थळावर देण्यात येतील, अन्य सेवा त्यायोगे नंतर दिल्या जातील.

या संकेंतस्थळावर नागरिक ऑनलाईन तक्रार करु शकतात आणि नंतर त्यांच्या तक्रारींची स्थिती तपासू शकतात. बृ.मु.म.न.पा.कडे अर्जदारच्या जन्म नोंदणीची माहिती उपलब्ध असल्यास तसेच सदर माहिती ही 1995 नंतरची असल्यास नागरिक जन्म व मृत्यु दाखल्याकरिता ऑनलाईन अर्ज करु शकतात. तसेच इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरन्स पध्दतीद्वारा मालमत्ता कर आणि जल कर भरणे शक्य होणार आहे.

याशिवाय उपरोल्लेखित सेवामध्ये दुकाने व आस्थापना नोंदणी, कलम 394, 313, 328अ अन्वये व्यवसाय परवाने, कलम 394, 412 आणि मअभेप्र (महाराष्ट्र अन्न भेसळ प्रतिबंध) परवाना कारखाने परवानगी, इ. करिता अर्ज करणे नागरिकांकरिता लवकरच शक्य होईल.

 

 
 
 

संकेतस्थळ मार्गदर्शिका | संपर्क | गोपनियता | डिस्क्लेमर
Technical support by ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed in 1024x768 resolution using Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 2 and higher. In other browser the view may look distorted."