"The SRM e-tendering will not be available to MCGM users from 9:00 P.M. to 7 A.M."
Recruitment
  भरती  
 
 
 
Promotion

Circular-Exam for the post of Licence Inspectors
Circular for Inspector exam in Assessment & Collection Department
Recruitment For Long Radio Mechanic
Recruitment for the post of Sub Engineer (Architect)   ONLINE EXAM CALL LETTER
Information Handout for the post of Sub Engineer (Architect). Exam Date: 30.11.2015
Exam date for the post of Sub Eng (Architect): 30.11.2015
DIRECT RECRUITMENT OF SUB ENGINEER (ARCHITECT) 2015
Recruitment of Assistant Security Officer & Assistant Security Officer (Training)
Corrigendum for online date extended till 31.12.2015
ASO_Recruitment 2015
ASO Results
ASO Recruitment Merit List
Assistant Security Officer Recruitment - Ground Test & Interviews
Assistant Security Officer (Training)
Call letters of ASO & ASO training   Information Handout
Advertisement of recruitment of Assistant Engineer 2016  Direct Recruitment of Assistant Engineer (Civil/M & E) 2016  Call letter of online exam for the post of Asst Engg 2016
THE RESULT OF ASST.ENGG.(CIVIL) EXAM HELD ON 13.02.2016
THE RESULT OF ASST.ENGG.(M & E) EXAM HELD ON 13.02.2016
Recruitment for the post of junior steno cum reporter (english & marathi) for Municipal Secretary's office
Corrigendum/Notice - Recruitment for the post of junior steno cum reporter (english & marathi) for Municipal Secretary's office
Recruitment for the post of Clerk in Municipal Secretary's office-Corrigendum/Notice
Recruitment for the post of Clerk in Municipal Secretary's office
Filling the post of 'Fireman' on the establishment of Mumbai Fire Brigade
कनिष्ठ लघुलेखक (इंग्रजी व मराठी) पदाची जाहिरात 2016
Result of the post of firemen recruitment 2016
List of candidates passed for SE (CIVIL) CADRE exam held on 05.09.2015 conducted by IBPS
List of candidates passed for SE (M&E) CADRE exam held on 05.09.2015 conducted by IBPS
Lab Tech Noice Dated23.06.2015
Lab Tech Noice Dated23.07.2015
Recruitment of Occupational Therapiest of Ch.M.S.&H.O.D (SHCS)
List of Candidates passed for SUB ENGINEER (ARCHITECT) CADRE exam held on 30.11.2015
Recruitment of Jr.A.&A.A. in Chief Accountant Department
Apply online for the post of Junior Audit & Accounts Assistant (Jr. A. & A. A.)
Information Handout for Junior Audit & Accounts Assistant(English)
Information Handout for Junior Audit & Accounts Assistant(Marathi)
Call Letter for Online Examination - Junior Audit & Accounts Assistant
Scribe Declaration Form for Online Examination - Junior Audit & Accounts Assistant
Result of Online Examination (28.02.2016) - Junior Audit & Accounts Assistant
SELECTION LIST FOR THE POST OF JUNIOR AUDIT & ACCOUNTS ASSISTANT
Information Handout-RECRUITMENT OF ASSISTANT ENGINEER-CIVIL
Information Handout-RECRUITMENT OF ASSISTANT ENGINEER-MECHANICAL/ELECTRICAL
Recruitment of Cold Chain Technician for EPI of Public health Department
DIRECT RECRUITMENT OF SUB ENGINEER (CIVIL / M & E) 2015APPLY Online  Online Exam Call Letter
Information Handout for Sub Engineer (Civil) 2015
Information Handout for Sub Engineer (M & E) 2015
Recruitment of Asst. Medical Officer
Advertisement for the post of Jr. Engg. (Civil/M&E)
Corrigendum - Advertisement for the post of Jr. Engg. (Civil/M &E)
Live link for filling up online applications for Recruitment for the post of Junior Engineer (Civil ) &(Mechanical / Electrical) Online Exam Call Letter
A. E. (Civil, M & E) - Result 2015
LIST OF CANDIDATES PASSED IN THE EXAM HELD ON 4TH JULY 2015 FOR THE POST OF JE (C) BY IBPS
LIST OF CANDIDATES PASSED IN THE EXAM HELD ON 5TH JULY 2015 FOR THE POST JE (M&E) BY IBPS
निम्‍नसंवर्गातून लिपिक पदाकरीता अर्ज मागविलेल्‍या कर्मचा-यांची ऑनलाईन परीक्षा व टंकलेखन परीक्षा- 'सराव परीक्षा (डेमो) क्र.२
बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेतील निम्‍नसंवर्गातून लिपिक पदाकरीता परिपत्रकाद्वारे अर्ज मागविलेल्‍या कर्मचा-यांची ऑनलाईन परीक्षा व टंकलेखन परीक्षा- प्रवेशपत्र (सुधारित)
सहायक अभियंता (स्थापत्य / यां. व वि.) या संवर्गातील रिक्त पदे जाहिरातीनुसार सरळसेवा भरतीने भरण्याबाबत APPLY Online Online Exam Call Letter
Information Handout for Assistant Engineers – Civil.
Information Handout for Assistant Engineers – Electrical & Mechanical
Information Handout for Junior Engineer Civil
Information Handout for Junior Engineer M & E
सहायक अभियंता (स्थापत्य / यां. व वि.) या संवर्गातील रिक्त पदे जाहिरातीनुसार सरळसेवा भरतीने भरण्याकरिता एक दिवसाची मुदतवाढ (१६.०४.२०१५ पर्यंत)
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील परिपत्रकाद्वारे निम्नसंवर्गातून लिपिक पदाकरिता अर्ज मागविलेल्या कर्मचाऱ्यांची ऑनलाइन परीक्षा व टंकलेखन परीक्षा घेण्याबाबात-Demo
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील परिपत्रकाद्वारे निम्नसंवर्गातून लिपिक पदाकरिता अर्ज मागविलेल्या कर्मचाऱ्यांची ऑनलाइन परीक्षा व टंकलेखन परीक्षा घेण्याबाबात.
Lower Cadre Candidate List

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदांसाठी कर्मचार्यांमधून उमेदवारांची निवड करण्याबाबत
वैद्यककय कवशशेषज सललिहागहार ( Speciality Medical Consultant )ही नवलन््मीत पदशे क ुंतहाटी ततवहावर भरणयहासहाठा जाहाकहरहात
सार्वजनिक आरोग्य खाते व प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक व खातेप्रमुख (माध्यमिक आरोग्य सेवा) यांच्या अखत्यारीत असलेल्या १८ उपनगरीय रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या संवर्गातील पदे जाहिरातीद्वारे वॉक-इन-सिलेक्शन पद्धतीने भरण्याबाबत
उद्यान खात्यातील 'उद्यान विद्या सहाय्यक / कनिष्ठ वृक्ष अधिकारी या संवर्गातील दि.06.12.2014 रोजी दिलेली जाहिरात व दि. 31.12.201र रोजी शुध्दीपत्रकाच्या अनुषंगाने उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवांराची प्रवर्गानिहाय सुधारित अंतिम निवड यादी
कनिष्ठ अभियंता (यां व वि) ते दुय्यम अभियंता (यां व वि) पदोन्नतीसाठी खात्यांतगर्त दि. १९.०२.२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षा २ चा निकाल.
Marks obtained AE
List of 62 Eligible Candidates for Scrutiny of original documents for the post of Pharmacist
List of 41 Candidates Selected for the post of Pharmacist after scrutiny of Original Documents
List of 11 Candidates rejected after Scrutiny of Original Documents for the post of Pharmacist
List of 11 New Eligible Candidates for Scrutiny of Original Documents for the post of Pharmacist (Against rejected candidates)
Marks obtained sub Engineer
Merit list A group AE
Merit list sub Engineer
कनिष्ठ अभियंता (स्था) ते दुय्यम अभियंता (स्था) पदोन्नतीसाठी खात्यांतगर्त दि. १९.०२.२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षा ३ चा निकाल.
लिपिक भरती २०१४ बाबत सूचना
Result for JE(Civil) to SE(Civil) Promotional Exam taken on 28.09.2013 at Worli Engineering Hub
Result for JE(M&E)to SE(M&E)Promotion exam taken on 19.09.2013 at CTIRC
अनुज्ञापन खात्याच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निरीक्षक या पदाकरिता दि. २८ व ३० जून २०१४ रोजी घेण्यात आलेली खात्यांतर्गत लेखी परीक्षा निकालपत्र
अनुज्ञापन खात्यातील निरीक्षक (अनुज्ञापन) या पदासाठी दि. २८ जुन २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या खात्यांतर्गत लेखी परीक्षेचा निकाल
दुकाने व आस्थापना खात्याच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निरीक्षक या पदाकरिता दि. २८ व ३० जून २०१४ रोजी घेण्यात आलेली खात्यांतर्गत लेखी परीक्षा निकालपत्र
करनिर्धारण व संकलन खात्यातील उप अधीक्षक (अर्हताप्राप्त) या पदाकरिता दि. २८ व ३० जुन २०१४ रोजी घेण्यात आलेली खात्यांतर्गत लेखी परीक्षेचे निकालपत्र
QUESTION PAPER AND ANSWER SHEET FOR THE EXAM TAKEN TO SELECT THE CANDIDATES FOR 'A' GROUP ON HOME PAGE OF OUR WEB SITE
Recruitment for the post of "Store Attendant" in Municipal Printing Press

Recruitment of business development
व्यवसाय विकास खात्याकरीता १३ पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत

Recruitment of Statistical Officer
सांख्यिकी अधिकारी' या पदाची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची जाहिरात महापालिका संकेतस्थळावर प्रसिद्धीस देणेबाबत

GeneralAdministration
Regarding registration on mcgm site for post of A.E. civil post
परिपत्रक - निम्नसंवर्गातून महापालिकेतील लिपिकांची पदे भरण्याबाबत

Municipal Printing Press
महानगपालिक मुद्रणालय यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक सहाय्यक व्यवस्थापक पदावर नियुक्तीसाठी अर्ज मागविणे
Statement of Candidates appeared for Walk in Selection for the post of Assistant Manager on the establishment of Municipal Printing Press as on 3rd December 2013
आस्थापनेवरील सहाय्यक व्यवस्थापक संवर्गातील रिक्त पदे रिक्त पदे भरण्यासाठी झालेल्या Walk in Selection पद्धतीने भरती प्रक्रियेतील निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी.

Legal Department
विधि खात्याच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक कायदा अधिकारी व सहाय्यक कायदा अधिकारी (श्रेणी-२) या संवर्गाची सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात
Apply for online application
Call Letter for online exam
Handout for the Asst. Law Officer & Asst. Law Officer (Grade-II) Examination
List of Marks obtained of Assistant Law Officer & Assistant Law Officer (Grade-II) appeared candidates in the order of Roll number
SELECTION LIST OF ASSISTANT LAW OFFICER & ASSISTANT LAW OFFICER (GRADE-II)
SELECTION LIST OF ASSISTANT LAW OFFICER & ASSISTANT LAW OFFICER (GRADE-II) AFTER RELAXATION OF THE QUALIFYING CRITERIA MENTIONED IN THE ADVERTISEMENT

Education Department (Primary)
Education Department Recruitment Instruction Note
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium NTB
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium NTC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium NTD
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium OBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium SBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium SC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium ST
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium VJ(A)
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS NTB
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS NTC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS NTD
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS OBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS OPEN
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS SBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS SC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS ST
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS VJA
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium ST
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium NT(B)
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium NT(C)
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium OBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium OPEN
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium SBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium VJ(A)
Result for JE to SE Promotion exam taken on 12.07.2013 at CTIRC
शिक्षण खाते भरती प्रक्रिया २०१३-१४ (म. न. पा. माध्यमिक शाळा) सूचना पत्र
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - उर्दू मध्यम (दिवस शाळा)- पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०१.०७.२०१३) जात प्रवर्ग- भ. ज. (ब)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - उर्दू मध्यम (दिवस शाळा)- पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०१.०७.२०१३) जात प्रवर्ग- वि. जा. (अ)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०२.०७.२०१३) खुला प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - इमाव
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - अनुसूचित जाती
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - अनुसूचित जमाती
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - भ. ज. (ब)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - भ. ज. (क)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - भ. ज. (ड)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - हिंदी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. २८.०६.२०१३) जात प्रवर्ग - इमाव
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - हिंदी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. २८.०६.२०१३) जात प्रवर्ग - अनुसूचित जमाती
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - हिंदी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. २७.०६.२०१३) खुला प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - उर्दू मध्यम (दिवस शाळा)- पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. २९.०६.२०१३) खुला वर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - उर्दू मध्यम (रात्र शाळा)- पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०४.०७.२०१३) जात प्रवर्ग- इमाव
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - उर्दू मध्यम (रात्र शाळा)- पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०४.०७.२०१३) खुला वर्ग
दुय्यम अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रिया २०१३
Information Handout for Sub Engineer & Junior Engineer Post Recruitment Drive 2013
Online exam call letter download for Sub-Engineer & Junior Engineer Post Recruitment Drive 2013
दि. ०१/०८/२०१२ ते १४/०८/२०१२ या कालावधीत झालेल्या प्रशिक्षित पदवीधर (शिक्षण सेवक) भरती प्रक्रियेची निवड यादी
Result of the Handicapped candidates selected for the post of 'Junior audit and Account Assistant' in Chief Accountant (Finance) Department
दुकाने व आस्थापने खात्यातील निरीक्षक (दुकाने व आस्थापने) या पदासाठी दि. ३०.०६.२०१२ रोजी घेण्यात आलेल्या खात्याअंतर्गत लेखी परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांना मिळालेले गुण व एकत्रित गुणवत्ता यादीतील क्रमांक तसेच प्रभागनिहाय निवड यादीतील गुणवत्ता क्रमांक दर्शवणारे निकालपत्रक
अनुज्ञापन खात्यातील निरीक्षक (अनुज्ञापन) या पदासाठी दि. ३०.०६.२०१२ रोजी घेण्यात आलेल्या खात्याअंतर्गत लेखी परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांना मिळालेले गुण व एकत्रित गुणवत्ता यादीतील क्रमांक तसेच प्रवर्गनिहाय निवड यादीतील गुणवत्ता क्रमांक दर्शवणारे निकालपत्रक
परिपत्रक - माहिती तंत्रज्ञान विभागामध्ये पर्यवेक्षी(supervisory ) अधिकारी वर्गाची विविध पदे भरणे
परिपत्रक - संगणक चालक (नियंत्रण कक्ष) पदासाठी कर्मचाऱ्यांमधून उमेदवारांची निवड करण्याबाबत सूचना / परिपत्रक
कनिष्ट लघुलेखक(इ-नि-म)ची रिक्त पदे walk-in-selection पद्धतीने भरण्यासाठी दिलेली जाहिरात
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत मुंबई अग्निशमन दलाच्या आस्थापनेवरील 'अग्निशामक' या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद केलेली रिक्त पदे सरळसेवेने Walk-in-Selection पद्धतीने भरावयाची आहेत
मुंबई अग्निशामक दलाच्या आस्थापनेवरील अग्निशामक या संवर्गाची गुणवत्ता यादी
बृहनमुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा रक्षकांची एकूण ९६८ पदांची भरती
शुद्धिपत्रक
शुद्धिपत्रक - २
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०१ एप्रिल २०१३ - अनुसूचित जाती
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०२ एप्रिल २०१३ - अनुसूचित जाती
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०३ एप्रिल २०१३ - अनुसूचित जाती
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०५ एप्रिल २०१३ - इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०६ एप्रिल २०१३ - इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०७ एप्रिल २०१३ - इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०८ एप्रिल २०१३ - इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(06 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(09 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(10 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(11 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(12 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(13 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(14 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(15 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(18 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि. 3 मे 2013
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि. 7 मे 2013
Select List for MCGM Recruitment Drive 2013

Chief Labour Officer
दिनांक ३१.०५.२०१४ रोजी परीक्षा घेण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांची निवड यादी
दूरध्वनीचालक 'ब' श्रेणी या संवर्गाची पदे महापालिका कामगारांमधून निवडीने भरण्याबाबत
शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अन्वये शिकाऊ उमेदवारांची प्रशिक्षणार्थी म्हणून भरती (दादर येथील भरती मेळाव्याची निवडयादी)
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध खाते/विभाग/रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील 'ड' संवर्गातील सरळसेवा भरतीने अपंग प्रवर्गातील रिक्त पदे सार्वजनिक वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन भरण्याबाबत
शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अन्वये, शिकाऊ उमेदवारांची प्रशिक्षणार्थी म्हणून निवड (खार येथील भरती मेळाव्याची निवडयादी)
शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अन्वये, शिकाऊ उमेदवारांची प्रशिक्षणार्थी म्हणून निवड (ठाणे येथील भरती मेळाव्याची निवडयादी)

Security Department
मनपा सुरक्षा दलातील पात्र २४ उमेदवारांची निवड यादी
मनपा सुरक्षा दलातील ७३ उमेदवारांची निवड यादी
दुकाने व आस्थापना खात्यातील निरीक्षक(दुका या पदाकरिता दि. १८.०१.२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या खात्यांतर्गत लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची गुणवत्तेनिहाय गुणानुक्रमे प्राथमिक निकाल यादी
मनपा सुरक्षा दलातील ९४ उमेदवारांची यादी
मनपा सुरक्षा दलातील ९४ उमेदवारांची यादी
मनपा सुरक्षा दलाचे सूचना पत्रक ​
सुरक्षा रक्षक भरती प्रक्रियेतिल पात्र उमेदवारांची अंतिम निवडयादी
सुरक्षा खात्यात ​ ​सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गा निहाय यादी २३ मे २०१३-​अ.जा.
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी २५ मे २०१३-​इतर मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी २६ मे २०१३- ​अ.जा.
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​२७ मे २०१३-​​भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), अ.ज., वि.जा.(अ.), विशेष मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी १३ मे २०१३-​अ.ज.
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी १​४ मे २०१३- ​अ.जा.
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​४ मे २०१३-​​अ.ज.
​सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​५ मे २०१३-​​भ.ज.(क.)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​५ मे २०१३-​​वि.जा.(अ.)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​६ मे २०१३-​​भ.ज.(ब.)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​६ मे २०१३-भ.ज.(क.)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​६ मे २०१३-​​वि.जा.(अ.)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​८ मे २०१३- ​​इतर मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​८ मे २०१३- ​​विशेष मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​८ मे २०१३- इतर मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​८ मे २०१३- विशेष मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​९ मे २०१३- इतर मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​९ मे २०१३-विशेष मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​२० मे २०१३- खुला
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​२१ मे २०१३- खुला
सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत " कनिष्ठ आहारतज्ञ" व "औषधनिर्माता" या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत
COMMON MERIT LIST (ENGLISH MEDIUM)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)-MEDIUM- ENGLISH (MPS)-SC
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (OBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (MPS) ST
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (MPS) VJ(A)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (NT-B)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (NT-C)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (NT-D)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (SBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI VJ(A)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (NT-B)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (NT-C)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (NT-D)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (OBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (SBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (SC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (ST)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (NT-B)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (NT-C)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (NT-D)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (OBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (SBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (SC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (ST)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (VJ-A)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (VJ-A)

Public Health Dep
उपनगरीय रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या संवर्गातील प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या छाननीसाठी अधिक कालावधीची आवश्यकता
Advertisement for the post of Pest Control Officer under Public Health Department
Advertisement for the post of Pharmacist
Apply online for the post of Pharmacist
Lab. Technician Result - Exam Held on Dt. 30.08.2015
Advertisement for the post of "Speciality Medical Consultant" (SMC) on Contract - (Sep.2015)
लिकहाऊ्उ ेदवहार्भरती्२०१६-१७्प्रलिक्षणारहार्थषणार्थी्म्‍हण्हणारीन्लनवड्झालेल्हालिेल्‍या ् हा्उ ेदवहारहाुंची यादीी् हादांची यादी्(ठाहाणारे)
Advertisement for the post of MO, pharmacist, dresser & MPL 2015 for public health Dept
Advertisement for the post of Co-ordinator for public health department FWMCH
List of Candidates for Interviews of Speciality Medical Counsultant (SMC) Post
Recruitment Information Handout for Pharmacist Examination Dt.11.10.2015
Dowonload Call Letter for Pharmacist Examination Dt.11.10.2015
Result of Pharmacist Online Exam Held on 11.10.2015
Common Selection List for the post of Laboratory Technician
Common Selection List for the post of Occupational Therapist
कीटकनियंत्रण अधिकारी" या संवर्गातील पात्र उमेदवारांची प्रभागनिहाय एकत्रित निवड / गुणवत्ता यादी
Advertisement for the post of X-Ray Assistant   APPLY ONLINE
Recruitment of Assistant Medical Officer post in Public Health Department published on 01.05.2016
Corrigendum-Advertisement for the post of X-Ray Assistant
Recruitment Information Handout for X-Ray Assistant Examination Dt.04.03.2016
Download Call Letter for X-Ray Assistant Examination Dt.04.03.2016
Result of X-Ray Assistant Online Examination Held on Dt.04.03.2016
Advertisement for the post of MO(gync), MO(Paed), MO(Mat) under Public Health Department

 

 
 
 

संकेतस्थळ मार्गदर्शिका | संपर्क | गोपनियता | डिस्क्लेमर
Technical support by ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed in 1024x768 resolution using Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 2 and higher. In other browser the view may look distorted."