"The SRM e-tendering will not be available to MCGM users from 9:00 P.M. to 7 A.M.""Due to some Technical reasons, Capital Value System will not be available on Monday, 16th January, 2017 from 5.30 pm up to 8.00 p.m. Payment Gateway will also be not available during this period"
  मंडई  
 
  अर्ज  
   
 
 
 
बाजार खाते हे बृ.मुं.म.न.पा.चे एक असे प्रशासकिय खाते आहे ज्यांवर महानगरपालिकेने स्थापित आणि विकसित केलेल्या मंडयांच्या कार्यपदध्तीवर अधिक्षण व नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असते. त्याशिवाय बाह्य मटणाची दुकाने आणि शीतगृहे साठे याच्या कार्यपध्दतीवर तसेच निर्यात,प्राण्यांची/कोंबडयाची कत्तल आणि जकात चुकवून आणलेल्या मटणाची विक्री यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतात. हे खाते विद्यमान मंडयांचा विकास करण्यासंबंधातील सर्व प्रस्ताव, प्रस्तावित बाह्य मटण दुकाने, वस्तु इ. च्या पुनर्वाटप/ हस्तांतरण/बदल ही सर्व कामे पाहतात आणि गाळयांचे आकार, अनुज्ञापन शुल्क, नोकरनामा शुल्क इ. च्या वसुलीचे काम पाहतात.

  •  बाह्य मटण दुकाने/शीतगृहे साठा याकरिता परवाने

संमति देणारे प्राधिकारी सहाय्यक आयुक्त/महानगरपालिका उपायुक्त, बाजार
कार्यवाही कालावधी अन्य सर्व अर्जांकरिता आवश्यक कागदपत्रांसहित योग्य अर्ज सादर केल्याच्या तारखेपासून सात दिवस(प्रति छाननी पातळी)
अर्ज छाननी पातळीअन्य सर्व अर्जांकरिता दोन पातळया

लागू असलेले शुल्क
सक्षम प्राधिका-याने अर्जाची संमति दिल्यानंतर देय अनुसूची शुल्क*अर्ज लवकरच उपलब्ध होतील. सध्या अर्ज नागरी सुविधा केंद्रामध्ये उपलब्ध आहेत.

 

 
 
 

संकेतस्थळ मार्गदर्शिका | संपर्क | गोपनियता | डिस्क्लेमर
Technical support by ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed in 1024x768 resolution using Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 2 and higher. In other browser the view may look distorted."